Please download to get full document.

View again

of 8

amali tanah

Description
NAMA: WARDAH BT SHAIK ABDULLAH NO.MATRIK: DP00251 Tarikh Masa Tingkatan Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tajuk Pengajaran : 16 Disember 2009 : 7.40 pagi-9.00 pagi : 4 Bestari : 25 orang : Sains Pertanian : Sifat Fizikal Tanah KUMPULAN: 2 a) Tekstur tanah-Eksperimen mendapan tanah Pengetahuan Sedia ada : Pelajaran yang lepas mengenai warna tanah dan juga kelas teori pengenalan kepada tekstur tanah : Di akhir pengajaran pelajar dapat 1. Menentukan tekstur tanah dengan menggunakan kaedah mendapa
Transcript
  Tarikh : 16 Disember 2009Masa : 7.40 pagi-9.00 pagiTingkatan : 4 BestariBilangan Pelajar : 25 orangMata Pelajaran : Sains PertanianTajuk Pengajaran : Sifat Fizikal Tanaha)   Tekstur tanah-Eksperimen mendapan tanahPengetahuan Sedia ada : Pelajaran yang lepas mengenai warna tanah dan juga kelas teoripengenalan kepada tekstur tanahObjektif Pengajaran : Di akhir pengajaran pelajar dapat1.   Menentukan tekstur tanah dengan menggunakan kaedahmendapan seperti yang telah ditunjukkan di dalam kelas amali.2.   Menerangkan cara-cara membaca segi tiga tekstur tanahdengan betulIsi Pelajaran : 1. Ciri-ciri tanah2. Kelas tekstur tanah3. Segitiga tekstur tanahI.   Segitiga tekstur tanah Sistem AtterbergNilai-nilai murni : 1. Bekerjasama2. Sistematik 3. Berdisiplin4. Menjaga kebersihanMedia Pengajaran : silinder penyukat,spatula, kertas turas, penimbang sampel tanah, NAMA: WARDAH BT SHAIK ABDULLAHNO.MATRIK: DP00251KUMPULAN: 2  Langkah Keselamatan :1.   Pelajar diminta agar tidak berebut semasa mengambil alatdan radas.2.   Pelajar perlu memasukkan kerusi ke bawah meja untuk mengelakkan gangguan semasa amali dijalankan.3.   Pelajar diminta agar tidak membuang lebihan tanah kedalam sinki.4.   Bersihkan alatan dan radas selepas menggunakannya.5.   Simpan kembali alatan yang telah digunakan ke tempat asaldengan baik.Permulaan/set induksi (5minit): Guru menerangkan secara sepintas lalu tajuk pelajaran lepasyang berkaitan dengan amali pada hari ini.Guru akan menunjukkan beberapa sampel tanah danmemberikannya kepada pelajar untuk mereka merasa dengantangan (jari).Guru bertanyakan soalan berikut:1.   Apakah yang kamu dapat rasa daripada sampel tanah tersebut?Jangkaan jawapan: halus, kasar,2.   Pada pendapat kamu apakah jenis tekstur tanah tersebut?Jangkaan jawapan: pasir/liat3.   Bagaimana lagi caranya untuk kita mengenalpasti teksturtanah?Jangkaan jawapan: kaedah mendapanGuru menyatakan bahawa pada hari ini, pelajar akan menajalankanamali untuk menentukan tekstur tanah dengan menggunakankaedah mendapan.    LANGKAH PENYAMPAIAN LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI ATAU KAEDAH1( 6 MINIT)KELAS TEKSTUR TANAH1.   Satu kumpulan tanah yang mempunyaisifat kasar dan halus yang disebabkanoleh kehadiran pasir, kelodak dan liatmengikut peratusan tertentu2.   Ditentukan dalam makmal melalui caramendapan.Guru menerangkan sedikit mengenaikelas tekstur tanah di mana ia berkaitandengan amali pada hari ini untuk memudahkan pelajar untuk memahamitujuan amali ini.Guru mencatatkan sedikit nota padapapan putih.Guru mengedarkan lembaran proseduramali pada hari ini.2(12 minit)MENENTUKAN TEKSTUR TANAHDENGAN KAEDAH MENDAPAN.i.   Alat/radasa) Silinder penyukatb) Corong turasc) Spatulad) Penimbange) Pembarisii.   Bahana) sampel tanahb) airiii.   Langkah-langkah1) Masukkan 50g tanah ke dalam silinderpenyukat dengan menggunakan corongturas2) Isikan air ke dalam silinder penyukatsehingga tiga per empat penuh3) Tutup mulut silinder penyukat dengantapak tangan dan goncang campuranperlahan-lahan sehingga kumin tanahterpisah.4) Letakkan silinder penyukat di atasmeja semalaman (24jam) tanpagangguan.Guru memulakan amali denganmenerangkan langkah-langkahkeselamatan kepada pelajar.Guru menerangkan alatan dan radasyang diperlukan semasa menjalanamali ini.Guru bertanyakan soalan berikut:1.   Siapa boleh berikan nama alatyang cikgu tunjukkan dihadapan?2.   Apakah kegunaan alat tersebut?Guru member arahan kepada pelajarmembahagikan kepada 3 kumpulanuntuk menjalankan amali ini.Guru menerangkan langkah-langkahuntuk menjalankan amali ini.  5) Ukur ketinggian setiap pisahan tanahyang mendap dan juga ketinggiankeseluruhan pisahan tanah.catatkan kedalam jadual.6) Hitung peratusan pisahan tanah.7) Tentukan kelas tekstur tanah denganmenggunakan segitiga tekstur tanahsystem Atterberg.Guru menyoal samaada pelajar fahamatau tidak langkah-llangkah yang telahditerangkan.3(3 minit)Pelajar diminta untuk mengambil alatdan bahan yang telah disediakan4(15 minit)Pelajar menjalankan amali seperti manayang telah diterangkan oleh guru.Guru memerhatikan setiap langkahyang dijalankan oleh pelajar untuk memastikan pelajar tidak melakukankesilapan.Guru menekankan tentang kekemasankerja dan pentingnya menjagakebersihan makmal.5(12minit) PISAHAN KETINGGIAN (cm)PERATUSPASIRKELODAKTANAHLIAT Setelah siap, guru meminta pelajaruntuk kembali ke tempat masing-masing untuk menerangkan cara-carauntuk mengukur dan mencatatkanbacaan ketinggian setiap lapisan tanah.Oleh kerana keputusan eksperimenhanya akan diperolehi dalam masa24jam, jadi guru telah menyiapkanbeberapa sampel untuk memudahkanpelajar belajar membuat ukuran.Guru menunjukkan sampel amali yang
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks