of 66

Contoh Soalan Pjk t5

Description
ujian bulanan pjk tingkatan 5
Transcript
  Tajuk: SOALAN PJPK TINGKATAN 5 Tunjang: KECERGASAN 1. Manakah antara berikut bukan komponen kecergasan berasaskan kesihatanA Kelenturan B Kekuatan ototC Daya tahan ototD Daya tahan kardioaskular ! rgan#organ yang terlibat dalam sistem kardioaskular ialah A hati dan hempeduB salur darah dan jantung C paru#paru dan salur nadiD salur darah dan salur nadi$ Kesihatan meliputi semua aspek berikut % sosial %% rohani %%% &i'ikal %( kekuatanA %) %% dan %%%B %) %% dan %(C %) %%% dan %(D %%) %%% dan %( * Apakah kesan senaman terhadap tubuh badan +A Menjadi mengantuk B Menjadi letih dan lesuC Menjadi cergas dan sihat D Meningkatkan selera makan1  , Aktiiti jangkauan melunjur dilakukan bagi mengukur A Kelenturan B Kekuatan otot C Daya tahan ototD Daya tahan kardioaskular - leksibiliti ditakri&kan sebagaiA otot dan sendi gerak untuk bekerjaB sekumpulan otot bekerja tanpa kelesuanC jantung membekalkan oksigen kepada sel#sel otot D sendi badan dapat digerakkan sejauh yang mungkin / Aktiiti regangan bertujuan untuk A meningkat suhu badan B mencegah kecederaan otot dan tisu C meningkatkan tenaga dan kekuatanD menyesuaikan dengan keadaan persekitaran latihan0 Kekuatan otot bermaksudA kemampuan otot mengembangB kemampuan otot mengatasi rintangan C kemampuan otot dalam masa yang lamaD kemampuan otot mengembang dan menguncup Daya tahan otot bermaksudA kemampuan otot mengembangB kemampuan otot mengatasi rintanganC kemampuan otot mengembang dan menguncupD kemampuan otot bekerja dalam jangka masa yang lama !  12 3roses dehidrasi dan in&eksi badan mengganggu proses &isiologi badan) antara yang  berikut) manakah penyesuaian yang dilakukan oleh badan kita +A 3roses perpeluhan B 3enyerapan air daripada paru#paruC 3enyerapan air daripada plasma darah D Degupan jantung yang makin kencang11 4istem kardioaskular bertindak sebagai% pengekal suhu badan %% pengeluar bahan kumuh dari sel badan%%% pengimbang isipadu darah dalam badan %( penghantar oksigen dan nutrien ke sel badan A %) %% dan %%%B %) %% dan %(C %) %%% dan %( D %%) %%% dan %( 1! Apabila perla5anan bola sepak tamat) kelihatan pemainnya berlari perlahan dan membuat aktiiti regangan. Apakah tujuannya +A 6ntuk menyingkirkan bahan kumuh melalui peluhB 6ntuk menyingkirkan oksigen berlebihan dari sel badan.C 6ntuk menyingkirkan asid laktik yang terkumpul dalam otot D 6ntuk menyingkirkan asid urik yang terkumpul dalam plasma darah1$ Antara berikut) yang manakah menunjukkan aktiiti untuk meningkatkan daya tahanotot%  Bicep curl %%  Half squat  %%%  Parcourse .%(  Bench press $  A %) %% dan %%%B %) %% dan %(C %) %%% dan %( D %%) %%% dan %( 1* Aktiiti aerobik yang berterusan memberikan kebaikan kepada &isiologi sistem kardioaskular.Apakah kesan &isiologi yang berlaku terhadap sistem kardioaskular +% Meningkatkan isipadu jantung %% Meningkatkan sai' ruang jantung%%% Meningkatkan ketebalan otot dinding entrikel kiri%(Meningkatkan kadar nadi kerja dan kadar nadi rehatA %) %% dan %%%B %) %% dan %(C %) %%% dan %( D %%) %%% dan %(1, Apakah yang dimaksudkan dengan output kardiak    +A %sipadu darah yang dipam keluar oleh jantung dalam seminit B %sipadu darah yang dipam keluar dari paru#paru dalam seminit C %sipadu oksigen yang dipam keluar dari jantung dalam seminitD %sipadu karbondioksida yang dipam keluar dari paru#paru dalam seminit1- Apakah latihan bebanan yang mensasarkan otot  pectoralis major +A Cal& raiseB 7al& s8uatC Bicep curlD Bench press *
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks