of 12

Isu Jawapan

Description
Jawapan isu
Transcript
   CONFIDENTIAL   Document No : UniKL MFI_SD_AC41 Revision No: 02 Effective Date: 01 December 2008 SET A   UNIVERSITI KUALA LUMPUR Malaysia France Institute FINAL EXAMINATION SEPTEMBER 2015 SESSION SUBJECT CODE : MPU3333 SUBJECT TITLE : ISU-ISU KONTEMPORARI MUSLIM DI MALAYSIA LEVEL : BACHELOR TIME / DURATION : 03.30 PM  –  05.30 PM ( 2 HOURS ) DATE : 07 JANUARY 2016 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 1. Please read the instructions given in the question paper CAREFULLY. 2. This question paper is printed on both sides of the paper. 3. Please write your answers on the answer booklet provided. 4. Answer should be written in blue or black ink except for sketching, graphic and illustration. 5. This question paper consists of TWO (2) sections. Section A and B. Answer all questions in section A and ONE (1) question in section B. 6. Answer all questions in Bahasa Melayu.   THERE ARE 11 PAGES OF QUESTIONS, EXCLUDING THIS PAGE.   SEPTEMBER 2015 CONFIDENTIAL MPU3333 ISU-ISU KONTEMPORARI DI MALAYSIA Page 1 of 11 BAHAGIAN A (Jumlah: 50 markah) ARAHAN: Jawab SEMUA soalan. Sila guna buku jawapan yang disediakan. 1. Perkembangan Islam secara besar-besaran di tanah melayu selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad dilakukan sendiri oleh anak-anak tempatan Nusantara sendiri serta dibantu oleh para pendakwah Arab dan juga  A. India Muslim. C. Parsi Muslim. B. Cina Muslim. D. Vietnam Muslim. 2. Secara umumnya, kedatangan Islam ke Tanah Melayu berlaku melalui tiga tahap yang berikut kecuali  A. Pertapakan. B. Penyebaran secara besar-besaran. C. Persinggahan. D. Penyebaran secara kecil-kecilan. 3. Hubungan perdagangan secara langsung Tanah Melayu melalui kedatangan pedagang Arab & Parsi melibatkan barangan berikut kecuali   A. Lada. C. Setanggi. B. Rempah. D. Kapur barus. 4. Raja Champa atau Kemboja yang dikatakan pernah menuntut ilmu agama Islam di Kelantan sebelum menaiki takhta pada 1577-1637 ialah  A. Po Mome. C. Rome Po. B. Po Rome. D. Po Remo. 5. Penemuan tembaga purba yang bertulisan ayat al-Quran bertarikh 652H/1254 di Terengganu mencatatkan ayat-ayat al- Qur’an daripada surah  A. al-Kahfi dan at-Taubah. C. at-Taubah dan an-Nahl. B. Ali-Imran dan at-Taubah. D. al-Kahfi dan an-Naml.   SEPTEMBER 2015 CONFIDENTIAL MPU3333 ISU-ISU KONTEMPORARI DI MALAYSIA Page 2 of 11 6 Ramai anak-anak tempatan pergi menuntut ilmu di Mekah dan apabila pulang ke tanah air, mereka bergiat aktif menyebarkan Islam kepada penduduk tempatan. Perkembangan Ini berlaku pada abad  A. ke-13 dan 14. C. ke 15 dan 16. B. ke-14 dan 15. D. ke-16 dan 17. 7. Penemuan sekeping dinar emas pada tahun 1914 di Kota Kubang Labu, Kelantan yang bertulis “ al-Julus Kelantan 577 ” bermaksud  A. menaiki takhta pada tahun 577. B. menjadi ketua pada tahun 577. C. memeluk Islam pada 577. D. menyebarkan Islam pada 577. 8. Rujukan sejarah Dinasti Raja China - Ming Shih tulisan Chang Ting-yu (1742) menyatakan bahawa pada tahun 1411 raja Kelantan berikut telah mengutus perwakilan ke China membawa ufti iaitu  A. Raja Harun. C. Raja Kandahar. B. Raja Abdullah. D. Raja Kumar. 9. Ulama yang terlibat dalam menggubal Perlembagaan Islam Terengganu pada 2 November 1911 ( Itqan al- Muluk bi Ta’dil al  -Suluk  ) ialah  A. Tok Ku Tuan Besar. C. Tok Ku Paloh. B. Tok Ku Qadhi Besar. D. Tok Ku Syaikh Duyung. 10. Berikut ialah para ulama luar yang turut berperanan mengembangkan ajaran Islam di Terengganu kecuali   A. Haji Wan Mohammad Amin Wan Yaakob. B. Tok Syaikh Qadi. C. Haji Wan Abdullah. D. Tok Kenali. 11. Pilih padanan makna yang tepat bagi maslahat berikut  A. Al-Hajiyyat (Keperluan asas). B. Al-Tahsiniyat (Keperluan biasa). C. Al-Daruriyat (Keperluan asas). D. Al-Hajiyat (Keperluan tambahan).   SEPTEMBER 2015 CONFIDENTIAL MPU3333 ISU-ISU KONTEMPORARI DI MALAYSIA Page 3 of 11 12. Islam mensyariatkan hukuman qazaf   dalam kesalahan jinayat berikut  A. Menuduh orang Islam yang baik meminum arak. B. Menuduh orang Islam yang baik berkhalwat. C. Menuduh orang Islam yang baik berzina. D. Menuduh orang Islam yang baik membunuh. 13. Berikut ialah perkara berkaitan Maslahat al-Hajiyat    kecuali   A. Rukhsah solat jamak bagi orang sedang musafir. B. Rukhsah solat qasar bagi orang sedang musafir. C. Rukhsah tayammum bagi orang yang sakit. D. Rukhsah tayammum bagi orang musafir. 14. Anjuran Islam agar manusia tidur dan berehat pada waktu malam dan bekerja pada waktu siang adalah bertepatan dengan fitrah manusia dan sejajar dengan prinsip  A. Al-Thabat wa al-murunah. C. ‘Alamiyyah  . B. Waqi’iyyah.  D. Tawazun. 15. Keharusan mengucap dua kalimah syahadah dengan menggunakan bahasa isyarat bagi orang bisu adalah bertepatan dengan ciri tasawwur Islam  A. Al-Thabat. C. Al-Murunah. B. Syumul. D. Rabbani. 16. Kemunculan mazhab-mazhab dalam Islam berkembang pesat bermula sekitar abad ke - 8 pada zaman pemerintahan  A. Bani Andalusia. C. Bani Saljuk. B. Bani Abbasiyah. D. Turki Uthmaniyyah. 17. Sabda Rasulullah SAW ertinya: Dari Ibnu Mas ud r.a. Sabda Rasulullah SAW: Sebaik-baik manusia ialah kurunku, kemudian zaman mereka yang datang sesudahnya, kemudian zaman mereka yang sesudahnya. Maksud “zaman mereka yang datang sesudahnya” merujuk kepada kumpulan   A. Sahabat. C. Tabi’ al - Tabi’in.  B. Tabi’in.  D. Ulama’.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks