of 161

MAPPA21 MATEMATIK 2016

Description
mppa21
Transcript
    Kata AluanPanel PenggubalPro FormaUjian PraTonggak 1: Rancangan pen dan penyampaiaTonggak 2: Menghasilkan p yang positif.Tonggak 3: Pendekatan dan Aktiviti serta 5 Tonggak 4:PembezaanTonggak 5: Kemahiran Men Tonggak 6: PenilaianKomuniti Pembelajaran ProLampiran 1Lampiran 2Ujian PascaPenilaian PPDKU:TOWARDS 21 KANDUNGAN erkara  ajaran, isi kandungan n ersekitaran pembelajaran Pengajaran Berasaskan PM yoal Dan Berfikir esional  1 ST CENTURY EXCELLENT MAPPA 21   1 Halaman  25  –  6 7  –  9 10  –  12 13  –  33 34  –  70 71  –  96 97  –  111 112  –  126 127  –  134 135  –  147 148  –  149 150  –  153 154  –  155156  –  160    KATA-KATA ALUANPEGAWAI PENDIDIKAN DAE Saya mengucapkan terima kas Pengajaran Abad ke 21 (MAPP untuk saya merakamkan kata-kat Bagi pihak PPD Kinta Utara, penghargaan dan sokongan kep modul ini. Pada hemat saya, pembelajaran dan pengajaran gu Negeri Perak.Saya amat yakin, melalui MAPP akan lebih diminati untuk di penyumbang kepada pembang memenuhi kehendak dan keperlu SekianHAJI HASNI BIN HASSHIMPegawai Pendidikan Daerah Kint PPDKU:TOWARDS 21 RAH KINTA UTARA ih kepada Panel Penggubalan Modul As 21) SISC+ Matematik PPD Kinta Utara k   a aluan sempena penerbitan modul ini. saya mengambil kesempatan ini menguc ada Panel Penggubalan MAPPA 21 atas enerbitan modul ini akan dapat memban ru-guru Matematik di daerah ini amnya dan A 21 yang dicadangkan oleh SISC+ Matem elajari oleh para pelajar bagi menyedi nan Negara selaras denganteknik yang an pelajar untuk pembelajaran Abad 21. a Utara PEJABAT PENDIDIKAN DA  1 ST CENTURY EXCELLENT MAPPA 212  asPembelajaran dan rana memberi ruanag apkan setinggi-tinggi kejayaan menerbitkan tu meningkatkan lagi guru-guruMatematik  tik, mata pelajaran ini kan mereka sebagai diperkenalkan dapat    UNITSISC+ ERAHKINTAUTARA,SK SERI MUTIARA,    PPDKU:TOWARDS 21 1 ST CENTURY EXCELLENT MAPPA 213
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks