of 9

Ppt Mm Mpak 2018

Description
contoh ppeperiksaan matematik mpak tingkatan 5
Transcript
  SMKHK/18 1 1450/1 NAMA :____________________________________________________________________ KELAS : 5 PENYEDIAAN MAKANAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HANG KASTURI 78300 MASJID TANAH, MELAKA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018   MATEMATIK 1450/1 2018 KERTAS 1 MEI 1  jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN HINGGA DIBERITAHU 1.   Tulis nombor kad pengenalan dan angka  giliran anda pada petak yang disediakan. 2.   Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 3.    Jawab semua soalan. 4.   Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5.   Tunjukkan kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 6.    Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan  jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis  jawapan yang baharu. 7.   Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8.   Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 9.   Rumus diberi mengikut keperluan soalan. 10.   Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. 11.   Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas  peperiksaan pada akhir peperiksaan. Untuk kegunaan pemeriksa Bahagian Soalan Markah penuh Markah diperoleh A 1 2 2 2 3 4 4 3 5 2 6 3 7 4 8 3 9 4 10 3 B 11 10 12 10 13 10 14 10 JUMLAH 70 Kertas ini mengandungi 9 halaman bercetak  SMKHK/18 2 1450/1 Bahagian A [30 markah]  Jawab semua soalan dalam bahagian ini   1.   Hitung 1024−20+(5×15)=  [2 markah  ] 2.   Nyatakan (a)   nilai tempat, (b)   nilai bagi digit 3 dalam nombor 831 924  Jawapan : (a) __________________________________ (b) ________________________________ [2 markah  ] 3.   Selesaikan dan beri jawapan kepada nilai terendah [4 markah  ] (a) (b) 56+13=   34÷45=  4.   Hitung 53.2 – 2(3.2)=  Jawapan : [3 markah  ] 5.   Tandakan “<” atau “>” dalam ruang jawapan  a)   −5   −8  b)   8.05 8.1 [2 markah  ]  SMKHK/18 3 1450/1 6.   A B C D Jawapan: [3 markah  ] 7.   Ahmad memulakan pendakian di Bukit Apit pada pukul 9.15 pagi dan sampai ke puncak pada pukul 12.05 tgh hari. Dia berehat di puncak selama 30 minit sebelum turun semula dan mengambil masa 2 jam 15 minit untuk sampai ke kaki bukit. (a)   Berapa tempoh masa yang diambil oleh Ahmad untuk mendaki Bukit Apit? (b)   Pada pukul berapa Ahmad sampai ke kaki bukit? Jawapan : [4 markah  ] 8.   Data di bawah ialah jumlah berat (tan) tangkapan ikan yang diterima oleh pusat pendaratan ikan dalam tempoh 15 hari. Kirakan : a)   mod = b)   min = [3 markah  ] Segiempat ABCD adalah gabungan tiga segitiga sama kaki. Jika panjang AB = 5 cm, kira perimeter segiempat ABCD. 5 6 1 6 9 3 3 8 9 5 2 3 2 8 3  SMKHK/18 4 1450/1 9.   Selesaikan a)   +5=7   b)   −1=−3   [4 markah  ] 10.   Jadual di bawah menunjukkan pembelian barang keperluan sekolah Khairul dan adik-adiknya. Bil Barang Harga Seunit Kuantiti Jumlah 1 Pensel RM1.00   RM5.00 2 Pembaris RM1.20 3   3 Pemadam RM   3 RM1.50 Kirakan nilai  ,   dan   Jawapan :  =   =   =   [3 markah  ]
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks