of 20

SHDR Pendahuluan

Description
1. SEMINAR HIDUP BARU DALAM ROH 03 & 10 Feb 2007 2. Sessi 0 : Pendahuluan <ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><li>memberikan keterangan…
Transcript
 • 1. SEMINAR HIDUP BARU DALAM ROH 03 & 10 Feb 2007
 • 2. Sessi 0 : Pendahuluan <ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><li>memberikan keterangan singkat mengenai SHBDR, agar peserta mau berpaling kepada Tuhan dan mau melibatkan diri sepenuhnya dalam seminar ini. </li></ul>SHBDR merupakan salah satu sarana untuk menuju hidup yang lebih baik melalui Kristus.
 • 3. SESSI-SESSI SEMINAR <ul><li>0. Pendahuluan </li></ul><ul><li>1. Cinta Kasih Allah </li></ul><ul><li>2. Penyelamatan melalui Yesus Kristus </li></ul><ul><li>3. Hidup Baru Dalam Roh </li></ul><ul><li>4. Pertobatan </li></ul><ul><li>Pencurahan Roh Kudus </li></ul><ul><li>Pertumbuhan </li></ul><ul><li>Diubah Seperti Kristus </li></ul>
 • 4. ROH KUDUS <ul><li>Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak- anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya. (Luk 11:13) </li></ul><ul><li>Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu; tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus , yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. (Yoh 14:25-26) </li></ul>
 • 5. ROH KUDUS DAN GEREJA <ul><li>Roh Kudus adalah jiwa gereja. </li></ul><ul><li>Ia menjiwai dan menghidupi gereja dengan kuasa dan karunia-karuniaNya. </li></ul>
 • 6. ROH KUDUS DALAM GEREJA PURBA <ul><li>Waktu Pentakosta : </li></ul><ul><li>Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. (Kis 2) </li></ul><ul><li>Setelah Pentakosta : </li></ul><ul><li>Roh Kudus menyertai para murid dalam memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. </li></ul>
 • 7. ROH KUDUS DALAM GEREJA MASA KINI <ul><li>Doa Paus Yohanes XXIII : </li></ul><ul><li>Baharuilah dalam masa kami ya Tuhan, mujizat-mujizatMu, agar terjadilah suatu Pentakosta baru. </li></ul><ul><li>Ternyata doa tersebut dikabulkan. </li></ul><ul><li>Setelah Konsili banyak orang Katolik mengalami pembaharuan kuasa Roh dalam hidupnya. </li></ul>
 • 8. EMPAT KEBENARAN POKOK
 • 9. KEBENARAN KE 1 Rencana Allah <ul><li>Allah yang mencintai saudara dan menginginkan agar saudara hidup bahagia. </li></ul>“ Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam kelimpahan” (Yoh 10:10b).
 • 10. KEBENARAN 1 Haleluya ! Puji Tuhan ! TAMAN EDEN (Kej 2:1-15) SEBELUM JATUH DALAM DOSA, MANUSIA HIDUP DALAM PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH. ALLAH (suci)
 • 11. KEBENARAN KE 2 Masalah kita <ul><li>Manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Oleh karena itu manusia menjadi tidak mengenal cinta kasih Allah dan tidak dapat membaginya dengan orang lain. </li></ul>“ Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah” (Roma 3:23)
 • 12. KEBENARAN 2 Manusia diusir dari Taman Eden (Kej 3:23) KEBINASAAN KEKAL HIDUP KEKAL Semua orang berdosa Rom 3:23 Upah dosa ialah maut Rom 6:23 DOSA MEMISAHKAN MANUSIA DENGAN ALLAH (Yes 59:2) MAUT ALLAH (suci)
 • 13. ALLAH (suci) USAHA-USAHA MANUSIA Manusia (berdosa) KEBINASAAN KEKAL HIDUP KEKAL Semua orang berdosa Rom 3:23 Upah dosa ialah maut Rom 6:23 BERKORBAN BERAGAMA BERAMAL BERBUAT BAIK Tit 3:4-8 MAUT Sia-sia karena semua usaha ini tidak bisa membebaskan manusia dari kuasa dosa
 • 14. KEBENARAN KE 3 Jawaban Allah <ul><li>Allah mengutus Yesus untuk memulihkan kembali hubunganNya dengan manusia. </li></ul>“ Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal’ (Yoh 3:16)
 • 15. KEBENARAN 4 Yoh 5:24 Rom 10:9 Dibaptis (Kis 2:38) DENGAN PERCAYA KEBINASAAN KEKAL HIDUP KEKAL Semua orang berdosad Dilahirkan Rom 3:23 Kembali Upah dosa ialah maut Manusia Rom 6:23 Baru ALLAH (suci) MAUT
 • 16. KEBENARAN KE 4 Tanggapan kita <ul><li>Kita harus menerima Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Penyelamat. Hal ini membuat kita akan menerima karunia dari Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan agar dapat mengalami suatu kehidupan baru. </li></ul>
 • 17. KEBENARAN KE 4 Jawaban kita Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku. (Why 3:20)
 • 18. KEBENARAN 4 Yoh 5:24 Rom 10:9 Dibaptis (Kis 2:38) DENGAN PERCAYA KEBINASAAN KEKAL HIDUP KEKAL Semua orang berdosad Dilahirkan Rom 3:23 Kembali Upah dosa ialah maut Manusia Rom 6:23 Baru ALLAH (suci) MAUT
 • 19. 4 Kebenaran Pokok : REMAJA TANGGAP <ul><li>REncana Allah </li></ul><ul><li>MAsalah kita </li></ul><ul><li>JAwaban Allah </li></ul><ul><li>TANGGAPan kita </li></ul>
 • 20. SIAPA PENGUASA HIDUPMU ? A AKU A KRISTUS <ul><li>Yang bertahta : si Aku / diri sendiri </li></ul><ul><li>Kristus di luar kehidupan </li></ul><ul><li>Semua keinginan dikuasai si Aku </li></ul><ul><li>Berakhir dengan kegagalan </li></ul><ul><li>Yang bertahta : Kristus </li></ul><ul><li>si Aku turun tahta </li></ul><ul><li>Semua keinginan dikuasai Allah </li></ul><ul><li>Hasil : keserasian dengan rencana </li></ul><ul><li>Allah </li></ul>
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks