of 2

Txostena

Description
TXOSTENA Gutako baten aiton-amonak baserri bat hutsi digute guk lan egiten hasteko. Baserri ekologikoa egingo dugu eta Arban egongo da. Araba aukeratu dugu, klima…
Transcript
TXOSTENA Gutako baten aiton-amonak baserri bat hutsi digute guk lan egiten hasteko. Baserri ekologikoa egingo dugu eta Arban egongo da. Araba aukeratu dugu, klima kontinentala duelako eta hori eta bere lurrak, oso onak izan ahal direlako plantatuko dugunarentzat. Baserri ekologikoa egingo dugu askoz osasungarritsuagoa delako. Ingurumena errespetatu eta kalitate oneko produktuak ateratzen direlako. Sarrera-( poner un grafico del klima) Eusko jaurlaritzaren legeak Ustiapenaren ikerketa teknologikoa(haziak) mapa bat non dagoe kokatuta Baserriaren inguruneko analisia Enpresa barruko analisia
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks